Condiții de înscriere în învățământul primar: cerere tip, arondare străzi

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar are loc între 4 şi 22 martie. Procedura de înscriere pentru anul şcolar 2019-2020 este similară celei aplicate în anul şcolar anterior. Cea de-a doua etapă de înscriere va avea loc între 2 şi 8 aprilie.

Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în învățământul de stat, este cel puțin egal cu numărul copiilor care auîmplinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurând  astfel fiecărui copil un loc.

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019- 2020 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective.

Arondare-strazi-primar-Craiova-2019-2020:

https://www.isjdolj.ro/content/arondarea-str%C4%83zilor-%C8%99i-locuin%C8%9Belor-din-municipiul-craiova-la-unit%C4%83%C8%9Bile-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-primar 

CERERE_TIP_CLSPRG_2019_ETAPA_I:

https://www.isjdolj.ro/content/cerere-tip-de-%C3%AEnscriere-%C3%AEn-clasa-preg%C4%83titoare-2019-%E2%80%93-etapa-i

Condiții de înscriere în învățământul primar

Circumscripțiile școlare, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate sunt afișate la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa nr.
1 la ordin (calendarul înscrierii), pentru informarea părinților și a publicului interesat.

Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar.

Directorul unității de învățământ desemnează persoana, în funcție de numărul de clase, care răspunde la întrebările părinților.

Persoanele desemnate au obligația de a cunoaște aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții
privind alegerea unității de învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoare la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Înscrierea copiilor menționați  în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Părinții ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare. 

În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor este implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

Părinții trebuie să depună la CJRAE/CMBRAE o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situația în care comisia județeană decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor și în alte zone ale județului, depunerea cererilor se poate face și la sediul unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea.

Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul de desfășurare să sprijine accesul părinților  la serviciile de evaluare. La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Toți copiii ai căror părinți sau tutori legal instituiți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților.

Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

De exemplu, dacă în circumscripția școlară a unei unități de învățământ există 40 de copii care trebuie înscriși la clasa pregătitoare, iar școala a primit prin planul de școlarizare 50 de locuri la clasa pregătitoare, numărul de locuri libere este de 10 (50-40).

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror
domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice conform metodologiei în vigoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar. Părinții se adresează celei mai apropiate unități de învățământ, care îi îndrumă în privința pașilor pe care trebuie să îi parcurgă. 

Procedura de înscriere în învățământul primar

Cererea-tip de înscriere se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte. 

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).

Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea și semnarea de către părinte a fișei tipărite.

În perioada prevăzută de calendarul înscrierii, conducerile unităților de învățământ asigură prezența unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere și stabilesc programul de lucru al comisiei în ture, atât în program de dimineață, cât și de după amiază, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri) pentru a sprijini participarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.

Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, alături de documentele menționate părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive:

⇔ prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de  administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.

⇔  a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Previous Post

Structura anului şcolar 2019-2020. Noutăți

Next Post

Et Tellus Id Magnis Nisi Maecenas Eget Nam

Related Posts
Verified by MonsterInsights